Πλατυτέρα Λάβαρο

Λάβαρο κεντημένο με την πλατυτέρα στο κέντρο