Δέησις Αγ. Γεωργίου + Άμπελος

Κάλυμμα Αγίας Τραπέζης στο βυζαντινό τρόπο, με τρείς σειρές κεντημένης φάσας "Άμπελος" και σε κέντημα την Δέηση του Αγίου Γεωργίου.
Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει σε άλλους χρωματισμούς σε οποιαδήποτε διάσταση με διαφορετική παράσταση.