Αρχιερατικό σετ: Ένθρονοι μικρό Ωμοφόριο

Μικρό Ωμοφόριο με τον Παντοκράτωρα και την Παναγία Ένθρονους και πετραχήλι με τους τέσσερις Ευαγγελιστές